Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

Kindercoach Praktijk Groei&, gevestigd in Harderwijk, is opgericht door Anita de Jager en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81710828.
Kindercoach Praktijk Groei& richt zich op het coachen van kinderen vanaf 4 jaar, jongeren en hun ouders.

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kindercoach Praktijk Groei& en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. BETROKKENHEID OUDERS/VERZORGERS

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide ouders/verzorgers akkoord gaan met het coachtraject en hier betrokken bij zijn. Dit houdt in dat beide ouders/verzorgers het intakeformulier invullen en ondertekenen en dat ze, zoveel als mogelijk, deelnemen aan de gezamenlijke sessies.

4. VERTROUWELIJKHEID

  • Kindercoach Praktijk Groei& is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coachtraject.
  • Met de ouders/verzorgers wordt het coachproces besproken. Inhoudelijke informatie vanuit het coachtraject wordt alleen in de oudergesprekken naar voren gebracht na overleg met het kind.
  • Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.
  • Kindercoach Praktijk Groei& is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

5. TARIEVEN & BETALINGSVOORWAARDEN

  • De actuele tarieven voor kindercoaching staan vermeld op de website www.praktijkgroeien.nl. Alle bedragen zijn inclusief BTW.
  • Kindercoach Praktijk Groei& hanteert een kilometervergoeding van 0,19 cent per kilometer voor sessies die buiten Harderwijk en Ermelo plaatsvinden.
  • Iedere maand wordt de factuur per email of WhatsApp verstuurd aan de ouders/verzorgers met een betalingstermijn van 14 dagen.

6. DE AFSPRAAK

Verplaatsen of afzeggen – Wanneer een afspraak niet door kan gaan dien je dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven (telefonisch, WhatsApp of email). Afspraken die niet op tijd worden geannuleerd zullen helaas wel in rekening worden gebracht. 


7. AANSPRAKELIJKHEID

  • De coaching van Kindercoach Praktijk Groei& is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces.
  • Kindercoach Praktijk Groei& is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.


8. KLACHTENREGELING

Kindercoach Praktijk Groei& zal alles in het werk stellen om een kind en de ouders goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat ouders/ verzorgers niet tevreden zijn.

Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd worden met Kindercoach Praktijk Groei& die haar best zal doen om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen.

Mocht dit niet lukken dan kunnen de ouders/verzorgers zich wenden tot beroepsvereniging Adiona op www.adiona.nl, waar Kindercoach Praktijk Groei& bij aangesloten is.

Open chat
Neem contact op
Heb je een vraag? Neem vrijblijvend contact op.